۱۴ خرداد ۱۳۹۲

به خاطر یک‌مشت چی؟

افراد را به امان خدا نسپارید؛ امان خدا شلوغ است.