۲۲ بهمن ۱۳۸۹

من ننویسم کی بنویسه؟

مبارک هم رفت وُ
تو
نیامدی


۲۶ دی ۱۳۸۹

زخم‌هات رو نفروش پاسبون

آدما هنوز هم کنج خونه دق می‌کنن...