۱۷ تیر ۱۳۸۸

پایان؛ به خانه برمی‌گردیم

چیزی به آخر ِ بازی نمانده است
راهی به غیر از آن‌ که ببازی، نمانده است

سلام خانم این وبلاگ!