۲۶ دی ۱۳۸۹

زخم‌هات رو نفروش پاسبون

آدما هنوز هم کنج خونه دق می‌کنن...