۲۲ بهمن ۱۳۸۹

من ننویسم کی بنویسه؟

مبارک هم رفت وُ
تو
نیامدی